തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിൽ 300 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയതായി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ, ജില്ലാ, താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രികൾ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 1200 വിവിധ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നേരത്തെ തത്ത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടമായി 300 തസ്തികകളുടെ അനുമതിയാണ് നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

നഴ്‌സ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്-204, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്-52, ക്ലാർക്ക്-42, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്-2 എന്നിങ്ങനെയാണ് തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചത്. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ എത്രയും വേഗം പി.എസ്.സി.യെ അറിയിക്കണം. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മന്ത്രി വകുപ്പ് തലവൻമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.