തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ നൽകുന്ന കോവിഡ് വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ വികസിപ്പിച്ച ജി.ഒ.കെ. ഡയറക്ട് മൊബൈൽ ആപ്പിന് അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരം. ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ 12 ആപ്പുകളെയാണ് അമേരിക്കയിലെ ആപ് സമുറായി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി രണ്ടുകോടിയോളം രൂപയുടെ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കും. 3.75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജി.ഒ.കെ. ഡയറക്ട് വികസിപ്പിച്ച ക്യുകോപ്പിക്കു ലഭിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക ആപാണ് ജി.ഒ.കെ. ഡയറക്ട്.

സംസ്ഥാനസർക്കാരിനുവേണ്ടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ക്യുകോപ്പി ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ആണ് ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന ലോകത്തെ മികച്ച ആപ്പുകളിലൊന്നായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

കോവിഡിനൊപ്പം നിപ, പ്രളയം തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ജി.ഒ.കെ. ഡയറക്ട് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും അവാർഡ് നേടാൻ സഹായകമായി. സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പുകൾ, മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, ക്വാറന്റീൻ വിവരങ്ങൾ, സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ, സന്ദർശകർ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ തുടങ്ങി കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ജി.ഒ.കെ. ഡയറക്ട് വഴി നൽകുന്നുണ്ട്.