ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക്‌ മാർച്ച് 31 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മൂന്നുതീവണ്ടികളുടെ സർവീസ് നീട്ടി. ബെംഗളൂരു - കന്യാകുമാരി (06525-26), യശ്വന്തപുര - കണ്ണൂർ (06537-38), ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം (02677-78) എന്നീ തീവണ്ടികളാണ് നീട്ടിയത്. യശ്വന്തപുര - കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസിൽ മേയ് 19 വരെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബെംഗളൂരു - കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസിൽ ജൂൺ 30 വരെയും ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം തീവണ്ടിയിൽ ജൂലായ് 18 വരെയും ടിക്കറ്റ് റിസർവുചെയ്യാം.

തീവണ്ടിയും സമയവും

* ബെംഗളൂരു - കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് (06526): രാത്രി 8.10-ന് കെ.എസ്.ആർ. സിറ്റി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൺടോൺമെന്റ് (8.20), കെ.ആർ. പുരം (8.32), വൈറ്റ്ഫീൽഡ് (8.43), മാലൂർ (8.59), ബംഗാരപേട്ട് (9.23) സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകും.

* ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം തീവണ്ടി (02677): രാവിലെ 6.10-നു കെ.എസ്.ആർ. സിറ്റി സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൺടോൺമെന്റ് (6.22), കർമലാരം (6.32), ഹൊസൂർ (7.14) സ്‌റ്റേഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകും.

* യെശ്വന്തപുര - കണ്ണൂർ തീവണ്ടി (06537): രാത്രി എട്ടിനു യശ്വന്തപുരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബാനസവാടി (8.23), കർമലാരം (8.39), ഹൊസൂർ (9.08) സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകും.

content highlghts: train service to kerala extended