ന്യൂഡൽഹി: വിളകളുടെ താങ്ങുവിലയിൽ ചരിത്രപരമായ വർധനയുണ്ടാക്കിയെന്നും കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പി.എം. കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

രാജ്യത്തെ അന്നമൂട്ടാൻ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പി.എം. കിസാൻ പദ്ധതി. മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേചനം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, കൂടുതൽ വായ്പ, വിള ഇൻഷുറൻസ്, ഇടനിലക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കൽ തുടങ്ങി കാർഷികമേഖലയുടെ പരിവർത്തനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒട്ടേറെ നടപടികളെടുത്തു. കൃഷിക്കാർക്കായി ചെയ്ത സർക്കാർ നടപടികളെല്ലാം നമോ ആപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്റർ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.