ന്യൂഡൽഹി: എല്ലാ കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിലും ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് ഇക്കൊല്ലം പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ (കുസെറ്റ്) നടത്താനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിവെച്ചു.

നിലവിലെ രീതിയിൽത്തന്നെ ഇക്കൊല്ലവും പ്രവേശനം നടത്തും. 45 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ 14 പുതിയ സർവകലാശാലകൾ പ്രത്യേകമായി പ്രവേശനപരീക്ഷ നടത്താറുണ്ട്. അവർക്ക് ആ രീതി പിന്തുടരാം. ഡൽഹി സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ ഭൂരിഭാഗവും 12-ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്. ഏതാനും സർവകലാശാലകൾക്ക് സ്വന്തമായ പ്രവേശനരീതിയുണ്ട്.

മുൻ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ ഈ മൂന്നുരീതികളും ഇക്കൊല്ലം തുടരാനാണ് പുതിയ തീരുമാനം. 40 സർവകലാശാലകൾക്കുംവേണ്ടി പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താൻ മാർച്ചിലാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയെ അതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.