: സമാന്യം മെച്ചപ്പെട്ട നിക്ഷേപത്തോടെ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ‘പ്രവാസിഭദ്രത മെഗ’. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.) ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തരം പദ്ധതികൾക്കും വായ്പ അനുവദിക്കും. നോർക്ക റൂട്ട്‌സുമായി ചേർന്ന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിവരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും സംരംഭകർക്ക് ലഭിക്കും.

വായ്പാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

25 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ടുകോടി രൂപ വരെയുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് വായ്പ ലഭിക്കുക. പദ്ധതിച്ചെലവിന്റെ 50 ശതമാനം വായ്പയും 50 ശതമാനം സംരംഭകന്റെ വിഹിതവുമായിരിക്കും. അഞ്ചര വർഷംകൊണ്ടാണ് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ നാലു വർഷം അഞ്ചു ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വായ്പ ലഭിക്കും. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ 8.75 ശതമാനം ആയിരിക്കും പലിശ.

തിരിച്ചടവിന് ആറു മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കും. എന്നാൽ, പലിശ തിരിച്ചടവിന് ഇത് ബാധകമല്ല. ആദ്യത്തെ നാലു വർഷത്തേക്ക് നോർക്കയിൽ നിന്ന്‌ 3.75 ശതമാനം പലിശയിളവ് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുക. വായ്പയുടെ പ്രോസസിങ് ഫീസായ ഒരുലക്ഷം രൂപയും അതിന്റെ ജി.എസ്.ടി.യും ഒഴിവാക്കുന്നു. കൂടാതെ, വായ്പയുടെ 0.75 ശതമാനം മുൻകൂർ ഫീസായി നൽകുമ്പോൾ, 0.5 ശതമാനം തുകയുടെ കിഴിവ് അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ 0.25 ശതമാനം മാത്രമേ യഥാർഥത്തിൽ ഫീസ് ആയി നൽകേണ്ടതുള്ളു എന്ന നേട്ടവുമുണ്ട്.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

* തിരിച്ചെത്തിയ എൻ.ആർ.കെ. വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ തൊഴിൽപരിചയം വേണം. ഇത് നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം.

* ‘ഉദ്യം’ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള കമ്പനി, പാർട്ണർഷിപ്പ്, പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

* വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടം, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വായ്പ ലഭിക്കുക. ‘ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുക’ എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

* പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന് വായ്പ അനുവദിക്കില്ല.

* ഉത്പാദന/സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കും. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫാമുകൾ, കൃഷി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വായ്പ ലഭിക്കില്ല.

* കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് സംരംഭങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് വായ്പ ലഭിക്കുക.

* പ്രമോട്ടർമാരുടെ സിബിൽസ്കോർ 650-ന് മുകളിൽ എങ്കിലും ആയിരിക്കണം.

* ഈ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾ 31.12.2021-ന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കണം.

സെക്യൂരിറ്റി നിർബന്ധം

വായ്പാത്തുകയുടെ 1.33 മടങ്ങ്‌ വില ലഭിക്കുന്ന ഭൂമി, കെട്ടിടം, മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ എന്നിവ ഈടായി നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, പ്രമോട്ടർമാർ വ്യക്തിഗത ഗാരന്റിയും നൽകേണ്ടതായി വരും. വായ്പ അനുവദിച്ചശേഷം വായ്പാത്തുകയുടെ 0.25 ശതമാനം (ജി.എസ്.ടി. അധികമായി) ഫീസായും നൽകണം. മൂല്യനിർണയത്തിന്റെ ചെലവുകളും സംരംഭകർ വഹിക്കണം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ. www.ksidc.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന്‌ അപേക്ഷാഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. വിശദമായ പദ്ധതി രൂപരേഖ, വസ്തു സംബന്ധമായ രേഖകൾ, മെഷീനറി, കെട്ടിടം, ഇലക്‌ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ ക്വട്ടേഷനുകൾ, എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, പവർ അലോക്കേഷൻ, ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ് തുടങ്ങിയവ (ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ) ഹാജരാക്കണം.

കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. നേരിട്ട് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ വായ്പ എടുത്ത് സംരംഭം തുടങ്ങുക എളുപ്പമാണ്.

പ്രവർത്തനമൂലധന വായ്പയ്ക്ക് മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ വലിയ പോരായ്മ. ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം സബ്‌സിഡി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഉത്‌പാദന സംരംഭങ്ങൾക്ക് നൽകിവരുന്ന ‘എൻട്രപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്കീം’ പ്രകാരമുള്ള സബ്‌സിഡിക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും.

സംസ്ഥാന വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് ലേഖകൻ