കുരുമുളക് 49,000

വയനാടൻ 50,000

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 13,700

ഉണ്ടക്കാപ്പി 7700

റബ്ബർ 18,200

ഇഞ്ചി 700

ചേന 600

കളിയടയ്ക്ക 140

നേന്ത്രക്കായ 2000