രാജാപ്പുർ 19,500

ഉണ്ട 17,250

കൊപ്ര 10,800

കൊട്ടത്തേങ്ങ 13,750

അടയ്ക്ക (പഴയത്) 47,000

അടയ്ക്ക (പുതിയത്) 36,000

കുരുമുളക് 48,500

പച്ചത്തേങ്ങ 3150