സ്വർണം (22 കാരറ്റ്) 8 ഗ്രാം 35,960

തങ്കം (24 കാരറ്റ്) 10 ഗ്രാം 49,080qe

വെള്ളി 65,300

വെളിച്ചെണ്ണ 16,950

വെളിച്ചെണ്ണ (മില്ലിങ്) 17,500

കൊപ്ര എടുത്തപടി 10,750

റാസ് 10,350

ദിൽപസന്ത്‌ 10,850

രാജാപ്പുർ 19,000

ഉണ്ട 17,000

പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി 3200

എള്ളിൻ പിണ്ണാക്ക് എക്സ് 4600

എള്ളെണ്ണ ആർ.ജി. 3600

വടകര കൊട്ടത്തേങ്ങ 11,600-12,100

ചെറിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 11,600-12,600

വലിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 13,350-15,350

കൊയിലാണ്ടി ചൂടി (ക്വിന്റൽ)

ഒന്നാംനമ്പർ 9100

രണ്ടാംനമ്പർ 8300

ബേപ്പൂർ ചൂടി ഒന്നാംനമ്പർ 6500

രണ്ടാംനമ്പർ 6000

കുരുമുളക് നാടൻ 50,000

ചേട്ടൻ 51,800

വയനാടൻ 53,100

ചുക്ക് (പുതിയത്) 14,000-17,000

മഞ്ഞൾ 8000

അടയ്ക്ക പുതിയത് 35,000-39,000

അടയ്ക്ക പഴയത് 47,300

ഏലം പച്ച 1050-1400

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. നാല് 18,800

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. അഞ്ച് 17,800

റബ്ബർ ഒട്ടുപാൽ 11,700

ഉണക്കക്കപ്പ ആന്ധ്ര 2570

പഞ്ചസാര (50 കിലോഗ്രാം) 1860

മൈദ 1580

ആട്ട 1250

സൂചി 1550

ബംഗാൾ ബോധന (ഒന്നാംതരം) 2860

പൊന്നി (ഒന്നാംതരം) 3640

കുറുവ (ഒന്നാംതരം) 3500

കുറുവ (രണ്ടാംതരം) 3100

പച്ചരി (പഞ്ചാബ്) 3350