കുരുമുളക് 39,500

വയനാടൻ 40,500

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 13,400

ഉണ്ടക്കാപ്പി 7600

റബ്ബർ 17,000

ഇഞ്ചി 1500

ചേന 800

നേന്ത്രക്കായ 2000