കുരുമുളക് 32500

വയനാടൻ 33500

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 11000

ഉണ്ടക്കാപ്പി 6300

റബ്ബർ 14300

ഇഞ്ചി 850

ചേന 600

നേന്ത്രക്കായ 2200