രാജാപ്പുർ- 18,800

ഉണ്ട- 16,600

കൊപ്ര- 10,700

കൊട്ടത്തേങ്ങ- 14,000

അടയ്ക്ക (പഴയത്)- 44,000

അടയ്ക്ക (പുതിയത്) -35,000

കുരുമുളക്- 36,500

പച്ചത്തേങ്ങ- 3150