രാജാപ്പൂര്‍- 18700

ഉണ്ട- 16500

കൊപ്ര- 10600

കൊട്ടത്തേങ്ങ- 14000

അടയ്ക്ക (പഴയത്)- 44000

അടയ്ക്ക (പുതിയത്) -35000

കുരുമുളക്- 36500

പച്ചത്തേങ്ങ- 3150