കൊച്ചി: ചെലവു കുറഞ്ഞ വെന്റിലേറ്ററിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോജക്ടിൽ സഹകരിക്കാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷനിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനെർജിയ മീഡിയ ലാബിന് അവസരം. കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാണ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നത്.

രോഗിയുടെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെന്റിലേറ്ററാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ‘ഐ സേവ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ വെന്റിലേറ്റർ രണ്ട് രോഗികൾക്ക് ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാനാവും.