രാജാപ്പുർ 18,400

ഉണ്ട 16,300

കൊപ്ര 13,100

കൊട്ടത്തേങ്ങ 12,500

അടയ്ക്ക 31,500

കുരുമുളക് 35,000

പച്ചത്തേങ്ങ 3800