കുരുമുളക് 39,000

വയനാടൻ 40,000

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 13,500

ഉണ്ടക്കാപ്പി 7700

റബ്ബർ 16,300

ഇഞ്ചി 1700

ചേന 700

നേന്ത്രക്കായ 1300