രാജാപ്പുർ- 18,700

ഉണ്ട- 16,500

കൊപ്ര- 10,400

കൊട്ടത്തേങ്ങ- 14,000

അടയ്ക്ക (പഴയത്)- 44,000

അടയ്ക്ക (പുതിയത്) -34,000

കുരുമുളക്- 37,000

പച്ചത്തേങ്ങ- 3100