രാജാപ്പുർ -21,000

ഉണ്ട -18,500

കൊപ്ര -10,600

കൊട്ടത്തേങ്ങ -14,500

അടയ്ക്ക (പഴയത്) -41,500

അടയ്ക്ക (പുതിയത്) -31,500

കുരുമുളക് -38,500

പച്ചത്തേങ്ങ -31,50