സ്വർണം (22 കാരറ്റ്) 8 ഗ്രാം 35,440

തങ്കം (24 കാരറ്റ്) 10 ഗ്രാം 48,150

വെള്ളി 65,500

വെളിച്ചെണ്ണ 16,650

വെളിച്ചെണ്ണ (മില്ലിങ്) 17,500

കൊപ്ര എടുത്തപടി 10,500

റാസ് 10,100

ദിൽപസന്ത്‌ 10,600

രാജാപ്പുർ 20,700

ഉണ്ട 18,700

പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി 3200

എള്ളിൻ പിണ്ണാക്ക് എക്സ് 4600

എള്ളെണ്ണ ആർ.ജി. 3600

വടകര കൊട്ടത്തേങ്ങ 11,800-12,300

ചെറിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 11,800-12,800

വലിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 13,550-15,550

കൊയിലാണ്ടി ചൂടി (ക്വിന്റൽ)

ഒന്നാംനമ്പർ 9100

രണ്ടാംനമ്പർ 8300

ബേപ്പൂർ ചൂടി ഒന്നാംനമ്പർ 6500

രണ്ടാംനമ്പർ 6000

കുരുമുളക് നാടൻ 39,200

ചേട്ടൻ 41,000

വയനാടൻ 42,200

ചുക്ക് (പുതിയത്) 14,000-16,000

മഞ്ഞൾ 8000

അടയ്ക്ക പുതിയത്

34,000

അടയ്ക്ക പഴയത് 42,500

ഏലം പച്ച 2000-2200

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. നാല് 16,600

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. അഞ്ച് 15,600

റബ്ബർ ഒട്ടുപാൽ 10,400

ഉണക്കക്കപ്പ ആന്ധ്ര 2570

പഞ്ചസാര (50 കിലോഗ്രാം) 1960

മൈദ 1580

ആട്ട 1250

സൂചി 1550

ബംഗാൾ ബോധന (ഒന്നാംതരം) 2900

പൊന്നി (ഒന്നാംതരം) 3580

കുറുവ (ഒന്നാംതരം) 3500

കുറുവ (രണ്ടാംതരം) 3000

പച്ചരി (പഞ്ചാബ്) 3300