കുരുമുളക് 39,000

വയനാടൻ 40,000

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 12,900

ഉണ്ടക്കാപ്പി 7300

റബ്ബർ 15,800

ഇഞ്ചി 1900

ചേന 900

നേന്ത്രക്കായ 2600