സ്വർണം (22 കാരറ്റ്) 8 ഗ്രാം 36,280

തങ്കം (24 കാരറ്റ്) 10 ഗ്രാം 48,700qe

വെള്ളി 73,900

വെളിച്ചെണ്ണ 18,000

വെളിച്ചെണ്ണ (മില്ലിങ്) 18,700

കൊപ്ര എടുത്തപടി 11,350

റാസ് 10,950

ദിൽപസന്ത്‌ 11,450

രാജാപ്പുർ 18,000

ഉണ്ട 16,000

പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി 3550

എള്ളിൻ പിണ്ണാക്ക് എക്സ് 3100

എള്ളെണ്ണ ആർ.ജി. 3400

വടകര കൊട്ടത്തേങ്ങ 5150-5650

ചെറിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 6850-7850

വലിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 8850-10,350

കൊയിലാണ്ടി ചൂടി (ക്വിന്റൽ)

ഒന്നാംനമ്പർ 9100

രണ്ടാംനമ്പർ 8300

ബേപ്പൂർ ചൂടി ഒന്നാംനമ്പർ 6500

രണ്ടാംനമ്പർ 6000

കുരുമുളക് നാടൻ 36,800

ചേട്ടൻ 38,600

വയനാടൻ 39,800

ചുക്ക് (പുതിയത്) 14,000-16,000

മഞ്ഞൾ 8000

അടയ്ക്ക 35,500

അടയ്ക്ക പുതിയത്

33,500

ഏലം പച്ച 2000-2200

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. നാല് 16,700

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. അഞ്ച് 15,500

റബ്ബർ ഒട്ടുപാൽ 10,500

ഉണക്കക്കപ്പ ആന്ധ്ര 2570

പഞ്ചസാര (50 കിലോഗ്രാം) 1760

മൈദ 1450

ആട്ട 1320

സൂചി 1570

ബംഗാൾ ബോധന (ഒന്നാംതരം) 2900

പൊന്നി (ഒന്നാംതരം) 3580

കുറുവ (ഒന്നാംതരം) 3500

കുറുവ (രണ്ടാംതരം) 3000

പച്ചരി (പഞ്ചാബ്) 3300