രാജാപ്പുർ -21,000

ഉണ്ട -18,500

കൊപ്ര -10,500

കൊട്ടത്തേങ്ങ -14,000

അടയ്ക്ക(പഴയത്) -40,500

അടയ്ക്ക (പുതിയത്) -30,500

കുരുമുളക് -38,000

പച്ചത്തേങ്ങ -31,00