കുരുമുളക് 40,500

വയനാടൻ 41,500

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 12,200

ഉണ്ടക്കാപ്പി 6900

റബ്ബർ 15,700

ഇഞ്ചി 2000

ചേന 700

നേന്ത്രക്കായ 1700