രാജാപ്പുർ -18,900

ഉണ്ട -16,600

കൊപ്ര -10,400

കൊട്ടത്തേങ്ങ -14,500

അടയ്ക്ക -41,500

കുരുമുളക് -37,000

പച്ചത്തേങ്ങ -3100