കുരുമുളക് 30500

വയനാടൻ 31500

കാപ്പിപരിപ്പ് 13100

ഉണ്ടക്കാപ്പി 7300

റബ്ബർ 11600

ഇഞ്ചി 4200

ചേന 850

നേന്ത്രക്കായ 2800