കുരുമുളക് 38500

വയനാടൻ 39000

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 11100

ഉണ്ടക്കാപ്പി 6200

റബ്ബർ 15500

ഇഞ്ചി 900

ചേന 600

നേന്ത്രക്കായ 3200