തൃശ്ശൂർ: സൗത്ത്‌ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്‌ വീഡിയോ കെ.വൈ.സി. അക്കൗണ്ട്‌ സൗകര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ ശാഖ സന്ദർശിക്കാതെ, വീഡിയോ കോളിലൂടെ, പാൻ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച്‌ അക്കൗണ്ട്‌ തുറക്കാമെന്നതാണ്‌ സവിശേഷത.

ഓൺലൈനിൽ കെ.വൈ.സി. നടപടിക്രമങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്‌ പൂർത്തിയാക്കി അക്കൗണ്ട്‌ തുറക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്‌ വീഡിയോ കെ.വൈ.സി. ഫോട്ടോയെടുക്കലും ഒപ്പ്‌, കെ.വൈ.സി. രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധനയും പെട്ടെന്ന്‌ പൂർത്തിയാകും. വീഡിയോ കെ.വൈ.സി. ആധാരമായുള്ള അക്കൗണ്ട്‌ തുറക്കലിനായി https://videokyc.southindianbank.com സന്ദർശിച്ചാൽ മതി. ഈ ലിങ്ക്‌ ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പായ എസ്‌.ഐ.ബി. മിറർ പ്ളസിന്റെ പ്രീ-ലോഗിൻ പേജിലും ബാങ്കിന്റെ സൈറ്റിലും കാണാം.

ഈ സംവിധാനം സൗത്ത്‌ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഉദ്യമങ്ങൾക്ക്‌ ഉണർവേകുമെന്ന്‌ സൗത്ത്‌ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ മാനേജിങ്‌ ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ.യുമായ മുരളി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.