കോഴിക്കോട്

സ്വർണം (22 കാരറ്റ്) 8 ഗ്രാം 35,200

തങ്കം (24 കാരറ്റ്) 10 ഗ്രാം 48,000qe

വെള്ളി 65,900

വെളിച്ചെണ്ണ 16,600

വെളിച്ചെണ്ണ (മില്ലിങ്) 17,500

കൊപ്ര എടുത്തപടി 10,500

റാസ് 10,100

ദിൽപസന്ത്‌ 10,600

രാജാപ്പുർ 18,900

ഉണ്ട 17,000

പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി 3300

എള്ളിൻപിണ്ണാക്ക് എക്സ് 4600

എള്ളെണ്ണ ആർ.ജി. 3600

വടകര കൊട്ടത്തേങ്ങ 12,000-12,500

ചെറിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 12,000-13,000

വലിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 13,750-15,750

കൊയിലാണ്ടി ചൂടി (ക്വിന്റൽ)

ഒന്നാംനമ്പർ 9100

രണ്ടാംനമ്പർ 8300

ബേപ്പൂർ ചൂടി ഒന്നാംനമ്പർ 6500

രണ്ടാംനമ്പർ 6000

കുരുമുളക് നാടൻ 37,300

ചേട്ടൻ 39,100

വയനാടൻ 40,300

ചുക്ക് (പുതിയത്) 14,000-16,000

മഞ്ഞൾ 8000

അടയ്ക്ക പുതിയത്

40,500

ഏലം പച്ച 2000-2200

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. നാല് 17,500

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. അഞ്ച് 16,500

റബ്ബർ ഒട്ടുപാൽ 11,200

ഉണക്കക്കപ്പ ആന്ധ്ര 2570

പഞ്ചസാര (50 കിലോഗ്രാം) 1980

മൈദ 1500

ആട്ട 1250

സൂചി 1510

ബംഗാൾ ബോധന (ഒന്നാംതരം) 2900

പൊന്നി (ഒന്നാംതരം) 3580

കുറുവ (ഒന്നാംതരം) 3500

കുറുവ (രണ്ടാംതരം) 3000

പച്ചരി (പഞ്ചാബ്) 3300