കൊച്ചി: കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ്, ഓഗ്‌മോണ്ടുമായി ചേർന്ന് ‘ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്’ അവതരിപ്പിച്ചു. ‘കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് പവേർഡ് ബൈ ഓഗ്‌മോണ്ട്’ സുരക്ഷിതവും എളുപ്പവും വിശ്വസനീയവുമായ ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ 24 കാരറ്റ് പരിശുദ്ധ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗമാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായ ഭൗതിക സ്വർണം ഉപയോക്താവിന്റെ പേരിൽ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക്‌ സൗജന്യവും സുരക്ഷിതവുമായി ഇൻഷുറൻസുള്ള ഐ.ഡി.ബി.ഐ. ട്രസ്റ്റി കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ സൂക്ഷിക്കും.

കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നൂറു രൂപയ്ക്കു വരെ സ്വർണം വാങ്ങാം. പിന്നീട് സൗജന്യ വാലറ്റ് റിഡീം ചെയ്ത് കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് ഷോറൂമിൽനിന്നും സ്വർണ നാണയമായോ ആഭരണമായോ വാങ്ങാം. സ്വർണനാണയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ള്യൻ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. വീട്ടിനുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് വിൽക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.

ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ സ്വർണം എന്നത്തെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപമാർഗമാണെന്ന് കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ടി.എസ്. കല്യാണരാമൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19-ന്‌ ശേഷം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും ആകർഷകവുമായ ആസ്തിയായി സ്വർണം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സമഗ്രമായൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് തുറന്നുകിട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിന് www.kalyanjewellers.net/india