രാജാപ്പുർ 17,200

ഉണ്ട 15,200

കൊപ്ര 13,500

കൊട്ടത്തേങ്ങ 12,500

അടയ്ക്ക 33,000

കുരുമുളക് 35,500

പച്ചത്തേങ്ങ 3800