കൊച്ചി: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ട്രാക്കോ കേബിൾ കമ്പനിക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽനിന്ന്‌ കണ്ടക്ടർ നിർമാണത്തിനായി 143 കോടിയുടെ ഓർഡർ ലഭിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡ് വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ ടെൻഷൻ എ.സി.എസ്.ആർ. റാബിറ്റ് കണ്ടക്ടറാണ് ഈ ഓർഡറിലൂടെ ട്രാക്കോ കേബിൾസ് നിർമിച്ചു നൽകേണ്ടത്.

ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ കരാർ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽനിന്ന് ട്രാക്കോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്കു പുറമെ, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡുകൾക്കും കേബിളുകളും കണ്ടക്ടറുകളും കന്പനി വിതരണം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഈ വർഷം മൊത്തം 334 കോടിയുടെ കരാറുകളാണ് ട്രാക്കോയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ 250 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം വിറ്റുവരവ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ട്രാക്കോ കേബിൾ കമ്പനിക്ക് നേടാനാകുമെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പ്രസാദ് മാത്യു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 156 കോടിയായിരുന്നു വിറ്റുവരവ്.