രാജാപ്പുർ- 14,200

ഉണ്ട- 12,250

കൊപ്ര- 12,300

കൊട്ടത്തേങ്ങ- 10,000

അടക്ക- 35,700

കുരുമുളക്- 30,000

പച്ചത്തേങ്ങ- 3850