കൊച്ചി: ഇരുച്ചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 865 കോടി രൂപ അറ്റലാഭം നേടി. 39.4 ശതമാനത്തിന്റെ വാർഷിക വർധനയാണ് ലാഭത്തിലുണ്ടായത്. വരുമാനം 39.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 8,686 കോടി രൂപയായി.

15.68 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വാഹനങ്ങളാണ് കമ്പനി നാലാം പാദത്തിൽ വിറ്റഴിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ആകെ 58 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വാഹനങ്ങൾ കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചു. 2,964 കോടി രൂപയാണ് ഇക്കാലയളവിലെ ലാഭം.