സ്വർണം (22കാരറ്റ്) 8 ഗ്രാം 35,920

തങ്കം (24 കാരറ്റ്) 10 ഗ്രാം 48,900

വെള്ളി 70,400

വെളിച്ചെണ്ണ 17,350

വെളിച്ചെണ്ണ (മില്ലിങ്) 18,000

കൊപ്ര എടുത്തപടി 11,000

റാസ് 10,600

ദിൽപസന്ത്‌ 11,100

രാജാപ്പുർ 18,500

ഉണ്ട 16,600

പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി 3300

എള്ളിൻ പിണ്ണാക്ക് എക്സ് 4400

എള്ളെണ്ണ ആർ.ജി. 3400

വടകര കൊട്ടത്തേങ്ങ 12,000-12,500

ചെറിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 12,000-13,000

വലിയ കൊട്ടത്തേങ്ങ 13,750-15,750

കൊയിലാണ്ടി ചൂടി (ക്വിന്റൽ)

ഒന്നാംനമ്പർ 9100

രണ്ടാംനമ്പർ 8300

ബേപ്പൂർ ചൂടി ഒന്നാംനമ്പർ 6500

രണ്ടാംനമ്പർ 6000

കുരുമുളക് നാടൻ 36,800

ചേട്ടൻ 38,600

വയനാടൻ 39,800

ചുക്ക് (പുതിയത്) 14,000-16,000

മഞ്ഞൾ 8000

അടയ്ക്ക പുതിയത്

37,200

ഏലം പച്ച 2000-2200

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. നാല് 16,600

റബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്. അഞ്ച് 15,600

റബ്ബർ ഒട്ടുപാൽ 10,600

ഉണക്കക്കപ്പ ആന്ധ്ര 2570

പഞ്ചസാര (50 കിലോഗ്രാം) 1820

മൈദ 1450

ആട്ട 1320

സൂചി 1570

ബംഗാൾ ബോധന (ഒന്നാംതരം) 2900

പൊന്നി (ഒന്നാംതരം) 3580

കുറുവ (ഒന്നാംതരം) 3500

കുറുവ (രണ്ടാംതരം) 3000

പച്ചരി (പഞ്ചാബ്) 3300