രാജാപ്പൂര്‍- 18400

ഉണ്ട- 16250

കൊപ്ര- 10,900

കൊട്ടത്തേങ്ങ- 14500

അടയ്ക്ക- 36500

കുരുമുളക്- 36000

പച്ചത്തേങ്ങ- 3300