കുരുമുളക് 39,000

വയനാടൻ 40,000

കാപ്പിപ്പരിപ്പ് 13,200

ഉണ്ടക്കാപ്പി 7500

റബ്ബർ 15,700

ഇഞ്ചി 1800

ചേന 900

നേന്ത്രക്കായ 2600