ഊട്ടി എല്ലാവരും എപ്പോഴും ടൂര്‍ പോവുന്ന സ്ഥലമാണ്... അവിടെ എന്തെല്ലാം കാണണം, എവിടെയെല്ലാം പോവണമെന്നതിന് ആര്‍ക്കും ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അല്‍പ്പമൊന്നു മാറിച്ചിന്തിക്കാമെന്നു തോന്നിയത്. ഊട്ടിയിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്കൊരു ഡ്രൈവും ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു രാത്രികാലവാസവും ആവാമെന്നു കരുതി. ജി.ജ്യോതിലാലിന്റെ യാത്രാവിവരണം യാത്രാവാണി. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി