കൊതു കുട്ടി കൊതു മോളെ കൊതു കുഞ്ഞേയെന്ന് വിളിച്ചു മൂക്കില്‍ തുമ്പത്തിരുത്തി ചൊരയുറുഞ്ചി കുടിക്കാനപേക്ഷിച്ചു...... അമ്മുവള്ളിക്കാട്ടിന്റെ കവിത. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി