ഉജ്ജയിനിയിലെ രാജാവായിരുന്നു വിക്രമാദിത്യന്‍. ഒരിക്കല്‍ ഒരു മന്ത്രവാദി വിക്രമാദിത്യന്റെ രാജസദസ്സിലെത്തി. അയാള്‍ രാജാവിന് ഒരു പഴം സമ്മാനമായി നല്‍കി. പിന്നീട് വിക്രമാദിത്യന് എന്ത് സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വേതാളത്തിന് അടുത്തെത്തി. വേതാളം വിക്രമാദിത്യനോട് പറഞ്ഞ ആ കഥ എന്താണ്... കഥ കേള്‍ക്കാം. അവതരണം ഷൈന രഞ്ജിത്ത്. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി