ജീവിതത്തിലെ ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ തയ്യാറെടുപ്പും ആലോചനയും വളരെ വേഗത്തില്‍ നടത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു രാജാവ് മകനെ ഉപദേശിക്കുന്ന കഥ. | അവതരണം:  ഷൈന രഞ്ജിത്ത്