ധനസ്ഥിതി കൊണ്ടും പ്രകൃതി ഭംഗികൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു നാടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ജനങ്ങളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഐക്യത്തോടെ ജീവിച്ചു പോന്നു. ഒരു ദിവസം കുറെ കൊള്ളക്കാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ആ നാട്ടിലെ സകലതും കൊള്ളയടിച്ചു.  പിന്നീട് ആ നാടിനും നാട്ടിലുള്ളവര്‍ക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു. കഥ കേള്‍ക്കാം. അവതരണം: ഷൈന രഞ്ജിത്ത്. എഡിറ്റ് : ദിലീപ് ടി.ജി