ലണ്ടന്‍ നഗരത്തിലെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ഈസ്റ്റ്ഹാമിലെ ഒരു സന്ധ്യ. നേരം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി, മുറ്റത്തെ പൈന്‍മരചില്ലയില്‍ നിന്ന് കൂമന്റെ മൂങ്ങല്‍ ഉയര്‍ന്നുകേട്ടു. അവതരണം ഷൈന രഞ്ജിത്ത്. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി