പൂവാലിപ്പശുവും കൊക്കമ്മാവനും ഒരു മിന്നാമിന്നിക്കഥ കേള്‍ക്കാം. കഥ എഴുതിയത്: രമേശ് ചന്ദ്ര വര്‍മ. ആര്‍. ശബ്ദം: വി.ബാലു