നല്ലവനായ ഷാങ്ചിങ് എന്ന കര്‍ഷകന്റെയും അത്യാഗ്രഹിയ ലീഷൂയെങ്ങിന്റെയും കഥ.  അവതരണം: ഷൈന രഞ്ജിത്ത്