നിന്റെ കണ്ണില്‍ വിരുന്നുവന്നു, സുഖമാണീ നിലാവ്.. പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകള്‍ പിറന്നവഴി പറഞ്ഞ് മോഹന്‍ സിതാര. തയ്യാറാക്കിയത്: വിഷ്ണു. എഡിറ്റ് ദിലീപ് ടി.ജി