‘‘വെള്ളം അങ്ങനെ കേറിവരികയാണ്‌. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങീട്ടില്ല നമ്മൾ. ഒരുകണക്കിന് ഇറങ്ങി. വെള്ളത്തിന് ഐസ് പോലുള്ള തണുപ്പ്. പോകാതിരിക്കാൻ ഒക്ക്വോ നമുക്ക്? വെളിയിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാം. കടത്തുവഞ്ചി, ചെറിയ ബോട്ട്, ലൈൻ ബോട്ടുകൾ പോകുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം... എല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാം. പക്ഷേ, നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻവയ്യ. മുറ്റത്ത് വെള്ളം...’’  
ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു സ്വകാര്യഹോട്ടലിലെ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളിയായ ശ്യാമളയുടെ വാക്കുകൾ... പാടത്ത് 
പണിയെടുക്കുന്ന ഭർത്താവ് ദാമോദരനെയും കൂട്ടി ജോലിചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൽ അഭയംതേടിയിരിക്കുകയാണവർ. 
ഉറക്കം ഞെട്ടിയാൽ ദാമോദരന് കൺമുമ്പിൽ തെളിയുകയാണ് പ്രളയം