എ.വി. ജോർജ്, തിരുവല്ല
കൂട്ടിക്കൽ, കൊക്കയാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോഴും അവിടെ  പാറമടകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നുള്ള മാതൃഭൂമി  റിപ്പോർട്ടും മാധവ് ഗാഡ്ഗിലുമായുള്ള  അഭിമുഖവും (മാതൃഭൂമി, ഒക്ടോ. 20 ) ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗത്തിന്റെയും കണ്ണുതുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. ഇത്തരം ജനകീയപ്രശ്നങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ചർച്ചചെയ്ത് പരിഹാരംകാണാൻ ഇനിയും അമാന്തിക്കരുത്.  ഒരുത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ കരിങ്കൽക്വാറികൾ അടച്ചിടണം. മുണ്ടക്കയത്ത്‌ ഉരുൾപൊട്ടിയ മേഖലയിൽ 17 പാറമടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. അനധികൃതക്വാറികൾക്ക് അനുമതിനൽകുന്ന ഖനനചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യണം. അതിന് പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കണം.