സിനിമ
 
 

പത്തനംതിട്ട-ധന്യ DTS Ph: 2321111 അന്വേഷണം (മ-4) 11.00am, 2.15pm, 6.00, 9.00 pmരമ്യ: A/c Online Booking: www.bookmyshow.com മറിയം വന്ന്‌ വിളക്കൂതി (മ-2)11.00am, 2.15 pm The Kung Fu Master(M-2) 6.00, 9.00

ഐശ്വര്യ: Online Booking: www.bookmyshow.com വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (മ-4) 11.15 am, 2.15, 6.15, 9.15 pm

ട്രിനിറ്റി മൂവീമാക്സ്‌

Online Booking: www.bookmyshow.com

Screen I: അയ്യപ്പനും കോശിയും (മ-4) 10.45 am, 2.15, 6.00, 9.15 pm

Screen II: അഞ്ചാം പാതിര 11.00 am, 2.15 pm

Screen III: ഷൈലോക്ക്‌ (മ-3) 11.15 am, 2.15, 9.15 pm അഞ്ചാം പാതിര (മ) 6.00 pm

അടൂർ-സ്‌മിത DTS UFO PH: 8078320254

Online Booking: www.bookmyshow.com അയ്യപ്പനും കോശിയും (മ-4) 11.15 am, 2.15, 6.15, 9.15 pm

ചെങ്ങന്നൂർ സി-സിനിമാസ്‌ അയ്യപ്പനും കോശിയും (മ) 10.30 am, 1.30, 5.45, 9.15 pm വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (മ) 10.15 am, 12.30, 3.00, 6.10, 9.10pm അഞ്ചാംപാതിര (മ) 6.10 pm ​ഷൈലോക്ക്‌ (മ) 12.40, 9.00 pm

തിരുവല്ല-ചിലങ്ക A/c Digital Cinema

Online Booking: www.ticketnew.com അഞ്ചാംപാതിര (മ-4) 10.30am, 2.00pm, 5.30, 9.00pm

തിരുവല്ല-ന്യൂ ജേക്കബ്‌ DTS UFO

PH: 8592803158 Thiruvalla (A/c 2.k7.1)

Online Booking: www.bookmyshow.com ഷൈലോക്ക്‌ (4) 11.00 am, 2.00 pm, 6.00, 9.00 pm

റാന്നി-ശ്രീലക്ഷ്മി Laser 2k Projection)PH:9495537427 Online: www.bookmyshow.com

അഞ്ചാം പാതിര (4) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30

റാന്നി-ഉപാസന A/c

Online Booking: www.bookmyshow.com

ഷൈലോക്ക്‌ (മ)

കോന്നി-എസ്‌. സിനിമാസ്‌

www.bookmyshow.com 9846847007

സീരു (തമിഴ്‌-4) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30pm

ചങ്ങനാശ്ശേരി- അഭിനയ:

Online Booking: www.bookmyshow.comReservation counter working: 10 amto 8pm അയ്യപ്പനും കോശിയും (മ-4)10.15am, 1.45, 5.15, 8.45 pm

അനു:A/cReservation counter:10 amto 8pm വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (മല-4)10.45 am, 2.00, 5.30, 8.45 pm

അപ്‌സര: A/c Res: 9847036314 ഷൈലോക്ക്‌ (മ-4) 10.45 am, 2.00, 5.45, 9.00 pm

ധന്യOnline Booking: www.bookmyshow.com വാനം ​െ​കാത്തട്ടും (തമിഴ്‌-2)11.00, 2.15 pm അന്വേഷണം (മ) 6.00, 9.00 pm

രമ്യ: A/c DTS സീരു (ത-4) 11.00am, 2.15, 6.00, 9.00 pm