മല്ലപ്പള്ളി : കോവിഡ് കാലത്ത് ആരോഗ്യമേഖല വെല്ലുവിളി നേരിടുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രി. നവീകരണത്തിന് 38.25 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വർഷമൊന്നായിട്ടും തുടർനടപടിയില്ല.

കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി വിശദാംശങ്ങൾ കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.ആറു നിലകളിലായി 7781 ചതുരശ്രമീറ്റർ വിസ്താരമുള്ള കെട്ടിടം പണിയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 131 കിടക്കകൾ അനുവദിക്കും. താഴത്തെ നിലയിൽ അത്യാഹിതവിഭാഗവും ശസ്ത്രക്രിയാഹാളും തീർക്കും. ഒന്നാം നിലയിലാണ് ഒ.പി. വിഭാഗവും ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനാമുറികളും ഒരുക്കുക. ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയിലും പുറമെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും പാർക്കിങ് സ്ഥലം ഒരുക്കും.

വിവിധ വാർഡുകൾ, തീവ്രപരിചരണവിഭാഗം, പ്രസവമുറി, രക്തബാങ്ക്, ലാബുകൾ, രോഗികളുടെ സഹായികൾക്ക് വിശ്രമകേന്ദ്രം എന്നിവയാണ് മറ്റ് നിലകളിൽ. നാല് എലിവേറ്ററുകൾ, അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, മാലിന്യസംസ്കരണകേന്ദ്രം, ചുറ്റുമതിൽ, റോഡുകൾ, ജലവിതരണം, സൗരോർജപ്ലാന്റുകൾ, ഇൻസിനറേറ്റർ, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്, കിടത്തിച്ചികിത്സാവിഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയാമുറി തുടങ്ങിയവയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും മാത്രമായി ഒൻപത് കോടി നീക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയാമുറികളോ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റോ ഇല്ലാതെ സാധാരണ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് മല്ലപ്പള്ളിക്കുള്ളത്. കോവിഡ് കാലത്തെങ്കിലും ആശുപത്രി പൂർണസജ്ജമാക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.