മല്ലപ്പള്ളി : വന്യമൃഗങ്ങൾ കാരണം വിള നാശം നേരിട്ട കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്ക് നൽകണം. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി കരം രസീത്, കൈവശാവകാശ സാക്ഷ്യപത്രം, ബാങ്ക് പാസ്‌ബുക്ക്, ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് സഹിതം അക്ഷയകേന്ദ്രം വഴി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകുകയും വേണം. ജനകീയ ജാഗ്രതസമിതി യോഗത്തിൽ ഡെപ്യുട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ദേവരാജൻ അറിയിച്ചു.